Barb vs Green VB 10-13-09 001Barb vs Green VB 10-13-09 003Barb vs Green VB 10-13-09 004Barb vs Green VB 10-13-09 005Barb vs Green VB 10-13-09 006Barb vs Green VB 10-13-09 007Barb vs Green VB 10-13-09 008Barb vs Green VB 10-13-09 010Barb vs Green VB 10-13-09 011Barb vs Green VB 10-13-09 013Barb vs Green VB 10-13-09 014Barb vs Green VB 10-13-09 015Barb vs Green VB 10-13-09 016Barb vs Green VB 10-13-09 018Barb vs Green VB 10-13-09 021Barb vs Green VB 10-13-09 023Barb vs Green VB 10-13-09 025Barb vs Green VB 10-13-09 027Barb vs Green VB 10-13-09 028Barb vs Green VB 10-13-09 030